Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.30% (15 lượt)
01
   1.30% (15 lượt)
02
   1.30% (15 lượt)
03
   1.30% (15 lượt)
04
   1.04% (12 lượt)
05
   0.52% (6 lượt)
06
   0.69% (8 lượt)
07
   1.39% (16 lượt)
08
   1.30% (15 lượt)
09
   1.22% (14 lượt)
10
   1.13% (13 lượt)
11
   0.35% (4 lượt)
12
   1.22% (14 lượt)
13
   0.95% (11 lượt)
14
   1.30% (15 lượt)
15
   1.30% (15 lượt)
16
   0.95% (11 lượt)
17
   1.13% (13 lượt)
18
   1.22% (14 lượt)
19
   0.95% (11 lượt)
20
   0.87% (10 lượt)
21
   0.69% (8 lượt)
22
   1.30% (15 lượt)
23
   1.13% (13 lượt)
24
   0.87% (10 lượt)
25
   0.69% (8 lượt)
26
   0.78% (9 lượt)
27
   1.04% (12 lượt)
28
   0.69% (8 lượt)
29
   0.95% (11 lượt)
30
   0.61% (7 lượt)
31
   1.30% (15 lượt)
32
   1.13% (13 lượt)
33
   0.52% (6 lượt)
34
   0.95% (11 lượt)
35
   0.69% (8 lượt)
36
   1.22% (14 lượt)
37
   0.52% (6 lượt)
38
   0.69% (8 lượt)
39
   1.04% (12 lượt)
40
   1.30% (15 lượt)
41
   1.39% (16 lượt)
42
   1.48% (17 lượt)
43
   1.22% (14 lượt)
44
   1.13% (13 lượt)
45
   1.04% (12 lượt)
46
   0.43% (5 lượt)
47
   1.56% (18 lượt)
48
   1.13% (13 lượt)
49
   1.22% (14 lượt)
50
   1.39% (16 lượt)
51
   1.22% (14 lượt)
52
   1.30% (15 lượt)
53
   0.61% (7 lượt)
54
   0.35% (4 lượt)
55
   1.04% (12 lượt)
56
   0.61% (7 lượt)
57
   1.22% (14 lượt)
58
   0.78% (9 lượt)
59
   1.04% (12 lượt)
60
   0.78% (9 lượt)
61
   0.87% (10 lượt)
62
   1.39% (16 lượt)
63
   0.87% (10 lượt)
64
   1.04% (12 lượt)
65
   1.39% (16 lượt)
66
   1.30% (15 lượt)
67
   0.78% (9 lượt)
68
   1.13% (13 lượt)
69
   0.69% (8 lượt)
70
   1.30% (15 lượt)
71
   0.61% (7 lượt)
72
   1.22% (14 lượt)
73
   1.04% (12 lượt)
74
   1.13% (13 lượt)
75
   1.22% (14 lượt)
76
   0.95% (11 lượt)
77
   0.95% (11 lượt)
78
   1.48% (17 lượt)
79
   1.22% (14 lượt)
80
   0.61% (7 lượt)
81
   0.95% (11 lượt)
82
   0.78% (9 lượt)
83
   0.95% (11 lượt)
84
   0.95% (11 lượt)
85
   0.95% (11 lượt)
86
   0.69% (8 lượt)
87
   0.78% (9 lượt)
88
   0.87% (10 lượt)
89
   0.95% (11 lượt)
90
   1.04% (12 lượt)
91
   0.78% (9 lượt)
92
   0.87% (10 lượt)
93
   1.22% (14 lượt)
94
   0.78% (9 lượt)
95
   0.78% (9 lượt)
96
   0.69% (8 lượt)
97
   0.95% (11 lượt)
98
   1.22% (14 lượt)
99
   0.78% (9 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 19/06/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

30( 4 Lần )Tăng 2
03( 3 Lần ) Không tăng
12( 3 Lần )Tăng 1
48( 3 Lần ) Không tăng
58( 3 Lần )Tăng 2
72( 3 Lần ) Không tăng
84( 3 Lần )Tăng 2
97( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

42 ( 7 Lần )Tăng 2
12 ( 6 Lần )Tăng 1
15 ( 6 Lần )Giảm 1
36 ( 6 Lần ) Không tăng
72 ( 6 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

72 ( 6 Ngày ) ( 6 lần )
17 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      ( 10 ngày )
11      ( 8 ngày )
21      ( 6 ngày )
92      ( 5 ngày )
95      ( 5 ngày )
98      ( 5 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
10 Lần 1
014 Lần 1
10 Lần 8
18 Lần 1
10 Lần 3
215 Lần 3
10 Lần 0
37 Lần 9
15 Lần 3
49 Lần 2
11 Lần 2
59 Lần 4
11 Lần 0
69 Lần 4
13 Lần 6
713 Lần 4
9 Lần 2
815 Lần 3
9 Lần 1
99 Lần 1