Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.65% (7 lượt)
01
   1.11% (12 lượt)
02
   0.83% (9 lượt)
03
   0.65% (7 lượt)
04
   1.11% (12 lượt)
05
   1.30% (14 lượt)
06
   0.74% (8 lượt)
07
   0.93% (10 lượt)
08
   0.65% (7 lượt)
09
   1.20% (13 lượt)
10
   0.74% (8 lượt)
11
   0.83% (9 lượt)
12
   1.11% (12 lượt)
13
   1.48% (16 lượt)
14
   0.74% (8 lượt)
15
   1.11% (12 lượt)
16
   0.83% (9 lượt)
17
   0.74% (8 lượt)
18
   1.02% (11 lượt)
19
   1.02% (11 lượt)
20
   0.83% (9 lượt)
21
   0.74% (8 lượt)
22
   1.02% (11 lượt)
23
   1.67% (18 lượt)
24
   1.94% (21 lượt)
25
   0.74% (8 lượt)
26
   0.74% (8 lượt)
27
   1.48% (16 lượt)
28
   1.30% (14 lượt)
29
   1.30% (14 lượt)
30
   1.39% (15 lượt)
31
   0.74% (8 lượt)
32
   0.93% (10 lượt)
33
   0.37% (4 lượt)
34
   1.30% (14 lượt)
35
   0.83% (9 lượt)
36
   1.48% (16 lượt)
37
   0.83% (9 lượt)
38
   1.30% (14 lượt)
39
   0.93% (10 lượt)
40
   0.74% (8 lượt)
41
   1.20% (13 lượt)
42
   0.56% (6 lượt)
43
   0.65% (7 lượt)
44
   1.02% (11 lượt)
45
   0.56% (6 lượt)
46
   1.48% (16 lượt)
47
   0.74% (8 lượt)
48
   1.30% (14 lượt)
49
   1.02% (11 lượt)
50
   1.48% (16 lượt)
51
   0.65% (7 lượt)
52
   1.30% (14 lượt)
53
   1.20% (13 lượt)
54
   0.74% (8 lượt)
55
   0.28% (3 lượt)
56
   0.83% (9 lượt)
57
   0.93% (10 lượt)
58
   1.11% (12 lượt)
59
   1.39% (15 lượt)
60
   0.74% (8 lượt)
61
   0.83% (9 lượt)
62
   1.20% (13 lượt)
63
   1.11% (12 lượt)
64
   0.93% (10 lượt)
65
   1.20% (13 lượt)
66
   0.56% (6 lượt)
67
   1.30% (14 lượt)
68
   1.30% (14 lượt)
69
   0.74% (8 lượt)
70
   1.39% (15 lượt)
71
   0.93% (10 lượt)
72
   1.11% (12 lượt)
73
   1.02% (11 lượt)
74
   1.20% (13 lượt)
75
   0.93% (10 lượt)
76
   1.57% (17 lượt)
77
   1.20% (13 lượt)
78
   0.83% (9 lượt)
79
   0.83% (9 lượt)
80
   0.74% (8 lượt)
81
   0.74% (8 lượt)
82
   1.02% (11 lượt)
83
   1.30% (14 lượt)
84
   1.02% (11 lượt)
85
   0.46% (5 lượt)
86
   1.30% (14 lượt)
87
   1.11% (12 lượt)
88
   1.02% (11 lượt)
89
   1.48% (16 lượt)
90
   1.20% (13 lượt)
91
   1.20% (13 lượt)
92
   0.74% (8 lượt)
93
   0.93% (10 lượt)
94
   0.65% (7 lượt)
95
   1.02% (11 lượt)
96
   0.65% (7 lượt)
97
   0.74% (8 lượt)
98
   1.11% (12 lượt)
99
   0.83% (9 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 01/03/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

52( 5 Lần )Tăng 2
15( 4 Lần )Tăng 1
41( 4 Lần )Tăng 3
68( 4 Lần )Tăng 2
09( 3 Lần ) Không tăng
24( 3 Lần ) Không tăng
27( 3 Lần )Tăng 1
30( 3 Lần )Tăng 1
39( 3 Lần )Giảm 2
46( 3 Lần )Giảm 1
65( 3 Lần )Giảm 2
72( 3 Lần )Tăng 2
89( 3 Lần )Tăng 1
98( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

24 ( 7 Lần ) Không tăng
52 ( 6 Lần )Tăng 1
65 ( 6 Lần ) Không tăng
76 ( 6 Lần ) Không tăng
09 ( 5 Lần ) Không tăng
15( 5 Lần ) Không tăng
26( 5 Lần )Tăng 1
30( 5 Lần ) Không tăng
39( 5 Lần ) Không tăng
41( 5 Lần )Tăng 3
46( 5 Lần )Giảm 2
59( 5 Lần )Giảm 1
68( 5 Lần )Tăng 2
89( 5 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

15 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
30 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
89 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
94 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

55      ( 23 ngày )
08      ( 11 ngày )
03      ( 10 ngày )
17      ( 10 ngày )
00      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
6 Lần 2
011 Lần 2
11 Lần 4
111 Lần 1
11 Lần 1
213 Lần 4
10 Lần 1
38 Lần 3
12 Lần 1
49 Lần 1
12 Lần 3
512 Lần 0
16 Lần 0
610 Lần 1
7 Lần 0
76 Lần 1
10 Lần 2
812 Lần 1
13 Lần 2
916 Lần 4