Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.65% (7 lượt)
01
   1.11% (12 lượt)
02
   0.83% (9 lượt)
03
   0.83% (9 lượt)
04
   0.93% (10 lượt)
05
   1.30% (14 lượt)
06
   1.30% (14 lượt)
07
   0.37% (4 lượt)
08
   1.02% (11 lượt)
09
   0.56% (6 lượt)
10
   1.02% (11 lượt)
11
   0.83% (9 lượt)
12
   1.02% (11 lượt)
13
   1.48% (16 lượt)
14
   1.30% (14 lượt)
15
   1.30% (14 lượt)
16
   1.57% (17 lượt)
17
   0.93% (10 lượt)
18
   0.83% (9 lượt)
19
   1.39% (15 lượt)
20
   0.93% (10 lượt)
21
   1.20% (13 lượt)
22
   0.74% (8 lượt)
23
   0.74% (8 lượt)
24
   1.20% (13 lượt)
25
   1.02% (11 lượt)
26
   1.02% (11 lượt)
27
   1.11% (12 lượt)
28
   0.74% (8 lượt)
29
   0.93% (10 lượt)
30
   1.67% (18 lượt)
31
   0.56% (6 lượt)
32
   1.20% (13 lượt)
33
   0.83% (9 lượt)
34
   1.67% (18 lượt)
35
   1.02% (11 lượt)
36
   0.65% (7 lượt)
37
   1.39% (15 lượt)
38
   1.20% (13 lượt)
39
   1.02% (11 lượt)
40
   0.56% (6 lượt)
41
   0.93% (10 lượt)
42
   0.83% (9 lượt)
43
   1.30% (14 lượt)
44
   0.83% (9 lượt)
45
   0.74% (8 lượt)
46
   1.39% (15 lượt)
47
   1.02% (11 lượt)
48
   1.48% (16 lượt)
49
   0.56% (6 lượt)
50
   1.30% (14 lượt)
51
   1.20% (13 lượt)
52
   1.11% (12 lượt)
53
   1.20% (13 lượt)
54
   1.11% (12 lượt)
55
   0.74% (8 lượt)
56
   1.39% (15 lượt)
57
   0.93% (10 lượt)
58
   1.30% (14 lượt)
59
   0.74% (8 lượt)
60
   0.56% (6 lượt)
61
   1.48% (16 lượt)
62
   0.93% (10 lượt)
63
   0.83% (9 lượt)
64
   1.02% (11 lượt)
65
   1.48% (16 lượt)
66
   0.56% (6 lượt)
67
   0.65% (7 lượt)
68
   1.20% (13 lượt)
69
   0.93% (10 lượt)
70
   1.02% (11 lượt)
71
   1.02% (11 lượt)
72
   0.93% (10 lượt)
73
   1.30% (14 lượt)
74
   0.46% (5 lượt)
75
   1.39% (15 lượt)
76
   0.93% (10 lượt)
77
   0.93% (10 lượt)
78
   1.02% (11 lượt)
79
   0.83% (9 lượt)
80
   0.46% (5 lượt)
81
   0.65% (7 lượt)
82
   0.93% (10 lượt)
83
   0.56% (6 lượt)
84
   0.19% (2 lượt)
85
   0.56% (6 lượt)
86
   1.67% (18 lượt)
87
   1.02% (11 lượt)
88
   1.11% (12 lượt)
89
   0.93% (10 lượt)
90
   0.74% (8 lượt)
91
   0.56% (6 lượt)
92
   1.11% (12 lượt)
93
   0.56% (6 lượt)
94
   1.48% (16 lượt)
95
   1.11% (12 lượt)
96
   0.83% (9 lượt)
97
   1.20% (13 lượt)
98
   1.30% (14 lượt)
99
   1.57% (17 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 07/06/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

43( 4 Lần )Tăng 2
61( 4 Lần )Tăng 3
08( 3 Lần ) Không tăng
23( 3 Lần )Tăng 1
32( 3 Lần ) Không tăng
51( 3 Lần )Tăng 1
89( 3 Lần ) Không tăng
92( 3 Lần )Tăng 1
99( 3 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

16 ( 7 Lần )Giảm 1
43 ( 6 Lần )Tăng 1
92 ( 6 Lần )Tăng 1
05 ( 5 Lần )Giảm 1
14 ( 5 Lần )Tăng 1
30( 5 Lần ) Không tăng
35( 5 Lần ) Không tăng
39( 5 Lần )Giảm 1
51( 5 Lần )Tăng 1
61( 5 Lần )Tăng 3
63( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

08 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
43 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
99 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

84      ( 14 ngày )
28      ( 12 ngày )
87      ( 11 ngày )
41      ( 9 ngày )
55      ( 8 ngày )
76      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
9 Lần 2
05 Lần 2
11 Lần 2
113 Lần 4
12 Lần 2
211 Lần 2
15 Lần 2
313 Lần 1
14 Lần 0
49 Lần 2
10 Lần 2
59 Lần 1
13 Lần 6
610 Lần 1
6 Lần 5
710 Lần 2
8 Lần 2
813 Lần 1
10 Lần 5
915 Lần 0