LO GAN

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê lo gan Miền Bắc trong 365 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày lo Gan cực đại 5 9 4 3 4 7 5 5 3 7 5 3 3 6 5 7 4 4 8 3
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày Gan cực đại 4 3 8 9 8 4 4 4 5 9 4 11 4 5 6 4 5 8 7 6
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày Gan cực đại 4 4 3 4 7 3 8 7 3 5 4 11 3 7 2 9 3 11 5 6
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày Gan cực đại 4 7 3 7 3 4 4 6 5 3 4 5 8 7 3 4 4 4 5 5
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày Gan cực đại 11 9 6 6 3 7 5 8 2 8 6 6 11 3 8 11 7 4 5 5

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 51 ra ngày 07/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số: 95 ra ngày 11/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số: 31 ra ngày 12/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số: 23 ra ngày 14/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 29 ra ngày 14/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số: 24 ra ngày 15/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 46 ra ngày 15/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 72 ra ngày 15/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số: 15 ra ngày 16/04/2014 Đến ngày 25/04/2014 Vẫn chưa ra là 9 ngày
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê lo gan, cặp số lâu chưa về.
Xổ số Hôm nay